تغییر معاون آموزشی دانشکده

جناب آقای دکتر سلاجقه مسئولیت معاون آموزشی دانشکده هنر را به عهده گرفت
جناب آقای دکتر سلاجقه مسئولیت معاون آموزشی دانشکده هنر  را به عهده گرفت
و از آقای مهندس بابک شاه پسند زاده تقدیر و تشکر بعمل آمد.