برگزاری دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد معماری به صورت ویدئو کنفرانس در ترم 3982

از اوایل اسفند 1398 با آغاز اپیدمی کرونا در کشور تمامی جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

مهندسی معماری بصورت ویدئو کنفرانس و با کیفیت برگزار شده است.

خانم فاطمه میرزایی (چکیده)

خانم مینا مهدی زاده (چکیده)

خانم زهرا رنجبر (چکیده)