ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی : محمد علی اشرف گنجوئی 

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا معماری

 مدت تصدی :1397 تا اکنون

 تلفن : 034-31323231

 پست الکترونیکی :

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی