دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 128 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اسکیس 1 1812907 1 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 فرزین ایزد پناه هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30)
اسکیس 1 1812907 1 کارشناسی بخش مهندسی معماری 02 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30)
اسکیس 2 1812908 1 کارشناسی بخش مهندسی معماری 02 فرزین ایزد پناه هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30)
اسکیس 2 1812908 1 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30)
برنامه دهی و روش های طراحی 4090023 2 کارشناسی ارشد 01 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (13:30 - 15:30)
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 فرزین ایزد پناه هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30)
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 کارشناسی بخش مهندسی معماری 02 فرزین ایزد پناه | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30)
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 کارشناسی بخش مهندسی معماری 03 فرزین ایزد پناه | هرهفته یک شنبه (13:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30)
حکمت معماری در ایران 4090019 2 کارشناسی ارشد 01 محمد ایرانمنش هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30)
سیستم های ساختمانی 1812916 2 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 فرزین ایزد پناه هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/02 (09:30 - 11:30)
طراحی معماری 1 1812909 5 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 مظفر مهاجری | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30)
طراحی معماری 2 1812925 5 کارشناسی بخش مهندسی معماری 02 بابک شاه پسند زاده | هرهفته سه شنبه (13:30 - 18:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30)
طراحی معماری 2 1812925 5 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 مهدی سام | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30)
طراحی معماری 3 1812926 5 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 الهام خواجه پور | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:30) 1400/04/03 (17:30 - 19:30)
طرح معماری ارشد (2) 4090028 4 کارشناسی ارشد 03 مهدی سام | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30)
طرح معماری ارشد (2) 4090028 4 کارشناسی ارشد 02 عباس ذکری | هرهفته سه شنبه (07:30 - 11:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30)
طرح معماری ارشد (2) 4090028 4 کارشناسی ارشد 01 محمد ایرانمنش | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30)
فرایند طراحی در معماری 1812913 2 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30)
مراتب اجرایی ساختمان 4090022 2 کارشناسی ارشد 01 عباس ذکری هرهفته یک شنبه (07:30 - 11:30) 1400/03/29 (07:30 - 09:30)
معماری جهان 1812032 2 کارشناسی بخش مهندسی معماری 01 الهام خواجه پور هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 128 نتیجه
از 7