تماس با بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
بخش تلفن تلفاکس سامانه پیامکی پست الکترونیکی
دانشکده هنر و معماری صبا 31323200 10003413203200 honar@uk.ac.ir
دفتر ریاست 31323200
آموزش د انشکد ه 31323220